Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych , w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Raven Spółka z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą (66-470) przy ul. Fabrycznej 1, 66-470 (zwana dalej „Administratorem”). Kontakt z Administratorem w kwestiach związanych z ochroną danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@raven.net.pl oraz telefonicznie, pod numerem tel.: 95 7524117.
 1. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych Raven Spółka z o. o, możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@raven.net.pl.
 1. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: ”RODO”) w celu:
 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu:
 • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
 • prowadzenia analiz w zakresie jakości świadczonych usług
 • na podstawie dobrowolnej zgody w celu:
 • przekazywania informacji o proponowanych zmianach umowy, zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail)
 • marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, który może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz automatycznych systemów wywołujących
 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 • obsługi klientów (np. w ramach procesu reklamacyjnego)
 • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów
 • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, będą przetwarzane do czasu zakończenia celu przetwarzania, wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa przechowywane będą przez przewidziane prawem dla danej kategorii danych okresy przetwarzania danych.
 1. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo żądania usunięcia danych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 1. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 podpunkt 1-7 należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem ochrony danych osobowych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 1. Kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, to:

instytucje państwowe i samorządowe, urzędy, organy administracji państwowej i samorządowej, sądy i organy ścigania, audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi, agencje pracy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy niszczące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), kontrahenci oraz podwykonawcy Administratora.